Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.
Thời hạn giải quyết
Như thời gian đối với trường hợp cấp thẻ Căn cước công dân.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân hoặc mất giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân đã được cấp.
Cơ quan thực hiện Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.
Lệ phí
Không thu lệ phí.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;   

+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
   

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân có nhu cầu được xác nhận số Chứng minh nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

a) Thẻ Căn cước công dân;

b) Chứng minh nhân dân (12 số) đã bị cắt góc (nếu có);

c) Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Không có biểu mẫu đính kèm