Tìm thấy 42 văn bản

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật năm 2015 trong Công an nhân dân.

Ngày ban hành: 04/03/2015

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

Ngày ban hành: 03/03/2015

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2015

Ngày ban hành: 12/02/2015

Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong CAND.

Ngày ban hành: 27/11/2014

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 04/11/2014

Quyết định về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 17/08/2014

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013.

Ngày ban hành: 07/08/2014

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 04/08/2014