Tìm thấy 182 văn bản

Quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 06/12/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/11/2017

Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Ngày ban hành: 26/10/2017

Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Ngày ban hành: 22/08/2017

Quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 23/03/2017

Quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 31/12/2016

Thông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 28/12/2016

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Ngày ban hành: 26/12/2016